Terms & Conditions

ALGEMENE VOORWAARDEN SWG ADVOCATEN OKTOBER 2017

Artikel I SWG Advocaten
SWG Advocaten is een samenwerkingsverband zonder rechtspersoonlijkheid van praktijkvennootschappen die werken onder dezelfde naam, maar die altijd afzonderlijk, dus nimmer gezamenlijk, opdrachtnemer c.q. opdrachtgever zijn. SWG Advocaten voert geen gezamenlijke onderneming en kan zelfstandig niet aansprakelijk worden gesteld. SWG Advocaten omvat de praktijkvennootschappen die handelen onder dezelfde naam, alsmede de daarbij in dienst zijnde advocaten, juristen en overige medewerkers.

Artikel II Opdracht
Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door de contracterende praktijkvennootschap. Bij aanvaarding van een opdracht ontstaat een verbintenis tussen de opdrachtgever en die expliciete vennootschap, hetgeen uit de opdrachtbevestiging blijkt. SWG Advocaten verbindt zich telkens de werkzaamheden zo goed mogelijk uit te voeren op een wijze die van een redelijk handelend en redelijk bekwaam advocaat mag worden verwacht, zonder naar de opdrachtgever toe te garanderen dat het door de opdrachtgever gewenste resultaat ook daadwerkelijk wordt bereikt.

Artikel III Inschakeling derden
SWG Advocaten kan namens en voor rekening van de opdrachtgever bij het uitvoeren van de opdracht derden inschakelen en zal daarbij de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. SWG Advocaten is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van deze derden. Indien deze derden hun aansprakelijkheid beperken, verleent de opdrachtgever aan SWG Advocaten toestemming een dergelijk beding mede namens hem / haar te aanvaarden.

Artikel IV Honorarium en verschotten
SWG Advocaten zal voor de door haar verrichte werkzaamheden het honorarium toekomen op basis van het geldende uurtarief en – indien overeengekomen – vermeerderd met een forfaitair percentage voor kantoorkosten van 5% en met BTW en met eventuele overige kosten. Het uurtarief wordt periodiek, in de regel jaarlijks, aangepast. SWG Advocaten is gerechtigd de betaling van een voorschot te verlangen, dat bij de einddeclaratie wordt verrekend. Alle facturen van SWG Advocaten dienen zonder aftrek, korting, opschorting of verrekening betaald te worden binnen veertien dagen na factuurdatum. Bij overtreding van deze betalingstermijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is hij wettelijke handelsrente verschuldigd, alsmede een bedrag aan buitengerechtelijke kosten overeenkomend met in de rechtspraktijk gangbare bedragen. SWG Advocaten is bij niet tijdige betaling door de opdrachtgever gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten. SWG Advocaten is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van opschorting van werkzaamheden op deze grond.

Artikel V Derdengelden
Gelden die SWG Advocaten ten behoeve van opdrachtgever ontvangt, worden gestort op de betreffende bankrekening van de Stichting Beheer Derdengelden Advocaten Rosmalen. Tenzij een afwijkende afspraak gemaakt is, wordt over derdengelden geen rente vergoed. Indien aan opdrachtgever toebehorende gelden worden beheerd door de Stichting Beheer Derdengelden Advocaten Rosmalen en deze gelden aan opdrachtgever dienen te worden betaald, geeft opdrachtgever met het aangaan van de overeenkomst van opdracht (in welke overeenkomst deze bepaling wordt aangehaald en woordelijk wordt bevestigd) toestemming aan SWG Advocaten om de Stichting Beheer Derdengelden op te dragen een met de openstaande declaraties en voorgeschoten kosten corresponderend bedrag aan SWG Advocaten te betalen in mindering op die declaraties.

Artikel VI Aansprakelijkheid
SWG Advocaten heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten die voldoet aan de verordening op de beroepsaansprakelijkheid van de Nederlandse Orde van Advocaten. Op eerste verzoek wordt kosteloos een exemplaar van de polis en polisvoorwaarden aan de opdrachtgever toegezonden. De aansprakelijkheid van SWG Advocaten is beperkt tot het bedrag dat de verplicht afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering ter zake uitkeert vermeerderd met het eigen risico. Voor zover de beroepsaansprakelijkheidsverzekering om welke reden dan ook geen aanspraak geeft op uitkering is elke aansprakelijkheid voor ieder geval beperkt tot een bedrag van maximaal € 50.000,00. Op straffe van verval van zijn aanspraken zal opdrachtgever opdrachtnemer binnen een jaar dienen te dagvaarden ten overstaan van de bevoegde burgerlijke rechter, nadat de opdrachtgever op de hoogte is dan wel had kunnen zijn van een schadevoorval.

Artikel VII Aansprakelijkheid derden
In ieder geval aanvaardt SWG Advocaten geen aansprakelijkheid voortvloeiend uit de in het kader van de opdracht ingeschakelde derden. Opdrachtgever vrijwaart SWG Advocaten tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enige wijze samenhangen met de werkzaamheden voor opdrachtgever verricht. SWG Advocaten is alleen aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van derden die in verband met de uitvoering van de opdracht worden ingeschakeld indien en voor zover de als gevolg daarvan geleden schade op deze derde verhaalbaar is en hoogstens tot het bedrag van de verhaalbare schade.
Artikel VIII Toepasselijk recht / bevoegde rechter
Op de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en SWG Advocaten en op alle werkzaamheden van SWG Advocaten is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit deze rechtsverhouding zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechtbank.

Artikel IX Archivering
Het met een opdracht gevormde dossier zal worden in gescand en eventueel tot het dossier behorende grossen van vonnissen worden in origineel bewaard. De stukken worden op die wijze tenminste gedurende zeven jaar na het eindigen van de werkzaamheden bewaard, waarna zij worden vernietigd.

Artikel X Klachtenregeling
SWG Advocaten doet er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Het kan echter voorkomen dat u niet (geheel) tevreden bent over een bepaald aspect van onze dienstverlening of over een declaratie. In dat geval verzoeken wij u uw bezwaren eerst voor te leggen aan de behandelend advocaat. Indien dit niet tot een adequate oplossing leidt, dan kunt u zich richten tot onze klachtencommissie via mail@swgadvocaten.nl of per post t.a.v. “klachtencommissie SWG Advocaten”. Wij proberen in overleg met u zo snel mogelijk een oplossing te vinden. Deze oplossing bevestigen wij altijd schriftelijk aan u. Wanneer de behandeling van de klacht niet tot tevredenheid heeft geleid kan de klacht (het geschil) aan de civiele rechter worden voorgelegd.

KANTOORSAMENSTELLING EN SAMENWERKINGSVORM
SWG Advocaten is een samenwerkingsverband van de navolgende zelfstandig werkende praktijkvennootschappen:

1. SWG Advocaten Mediators B.V.
2. SWG Incasso Advocaten B.V.
3. SWG B.V.
4. SWG De Leeuw B.V.

In de opdrachtbevestiging wordt vastgelegd wie van bovengenoemde praktijkvennootschappen als opdrachtnemer heeft te gelden.

 

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op de website www.swgadvocaten.nl (de “Website”), die wordt geëxploiteerd door SWG Advocaten, gevestigd te Rosmalen aan de Edelweisstraat 5 (5241 AH). Voor de kantoorsamenstelling van SWG Advocaten, zie de pagina Algemene voorwaarden en kantoorsamenstelling.

Deze privacyverklaring kan door SWG Advocaten worden gewijzigd. SWG Advocaten adviseert gebruikers van de Website regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen om kennis te kunnen nemen van eventuele wijzigingen. Deze privacyverklaring is laatst gewijzigd op 21 november 2017.

Deze privacyverklaring geeft informatie over de verwerking van persoonsgegevens van gebruikers van de Website door SWG Advocaten. SWG Advocaten is de verwerkingsverantwoordelijke voor het verwerken van persoonsgegevens via de Website en kan worden bereikt op het emailadres mail@swgadvocaten.nl.

SWG Advocaten verwerkt persoonsgegevens die zonder tussenkomst van de gebruiker worden verkregen en, in voorkomende gevallen, persoonsgegevens die rechtstreeks van de gebruiker worden verkregen. Dat laatste is het geval wanneer de gebruiker een contact- of aanmeldingsformulier op de Website invult en verstuurt.

Zonder tussenkomst van de gebruiker worden de volgende (technische) gegevens verwerkt:

 • IP-adres van de gebruiker
 • Pagina’s die gebruiker op de Website bezoekt
 • Internetbrowser die gebruiker gebruikt
 • Tijdsduur van het gebruik van de Website (de “Sessie”)
 • In sommige gevallen: de pagina via welke de gebruiker op de Website is beland (de “Referrer”)

Als rechtstreeks van de gebruiker verkregen gegevens kunnen worden verwerkt:

 • Naam
 • Emailadres
 • Telefoonnummer
 • Overige gegevens vermeld op een formulier op de Website

Deze gegevens worden bewaard zolang dat voor de betreffende dienstverlening aan de gebruiker nodig is.

De doeleinden waarvoor SWG Advocaten de persoonsgegevens verwerkt zijn:

 • Het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten tot levering van juridische diensten aan de gebruiker van de Website, waaronder het beantwoorden van vragen
 • Contact opnemen met de gebruiker van de Website
 • Functioneel en technisch beheer van de Website, waaronder analyse van het gebruik daarvan

De Website maakt gebruik van Google Analytics. Met Google Analytics verschaft Google SWG Advocaten inzicht in hoe gebruikers de Website gebruiken. Daartoe deelt SWG Advocaten (een aantal van) de hiervoor genoemde technische gegevens met Google, die deze gegevens verwerkt op haar eigen servers. Hoe Google omgaat met gegevens van de gebruiker is aangegeven op https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/partners/.

SWG Advocaten gebruikt of deelt in geen enkel geval persoonsgegevens voor reclame en/of advertentie doeleinden.

De Website maakt gebruik van Intercom Live Chat (https://www.intercom.com/live-chat). Met deze functionaliteit kan de gebruiker een ‘live chat’ gesprek voeren met een medewerker van SWG Advocaten. Indien de gebruiker ervoor kiest om gebruik te maken van deze dienstverlening, worden Emailadres en eventueel Naam doorgegeven aan Intercom, gevestigd in San Francisco (VS), die deze gegevens verwerkt op haar eigen servers. Zie voor de privacy voorwaarden van Intercom https://www.intercom.com/terms-and-policies – privacy.

De Website wordt gehost in West-Europa. 

COOKIES

Cookies zijn tekstbestanden met informatie die op het ‘device’ (computer, tablet, mobiele telefoon) van de gebruiker van een website worden geplaatst. Deze cookies blijven op het device aanwezig tot de gebruiker ze verwijdert, of tot wanneer de geldigheidstermijn van het cookie is verstreken. Zolang het cookie niet is verwijderd, kan de inhoud van het cookie door de betreffende website worden ingelezen wanneer de gebruiker de website (weer) bezoekt. 

Functionele cookies zorgen ervoor dat een website werkt. De Website maakt gebruik van functionele cookies.

Analytische cookies helpen een website te verbeteren. De Website maakt gebruik, of kan gebruik maken, van analytische cookies. Via de Website kunnen cookies van Google Analytics geplaatst worden. Indien u deze cookies zou willen blokkeren, kunt u van de Google website https://tools.google.com/dlpage/gaoptout een daartoe geschikte tool downloaden.

Tracking cookies (“3rd party cookies”) volgen het gedrag van gebruikers over meerdere websites. De Website maakt geen gebruik van tracking cookies.

Vragen over deze privacyverklaring, de verwerking van persoonsgegevens en verzoeken tot wijziging of verwijdering van persoonsgegevens kunnen worden gericht aan het emailadres mail@swgadvocaten.nl.

0634567987

email@tevredenuitelkaar.nl